Zgodnie z przepisami prawa Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby świadczenia usług opisanych w niniejszym oświadczeniu jest Barbara Humla–Prabucka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BIURO4YOU z siedzibą w Rumi (84-230) ul. Grunwaldzka 150A, NIP 9580394640; REGON 192608646; Od dnia 17.08.2020 r. w strukturach firmy jest możliwość skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem e-mail: office4ubusiness@gmail.com

CO TO OZNACZA?

Oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez biuro4YOU w związku z zawieranymi umowami oraz zgodnie z przepisami prawa.

Poniżej przedstawimy Państwu podstawę prawną i cele przetwarzania Danych Osobowych. Wskazujemy również: okresy przetwarzania danych, zasady zautomatyzowanego podejmowania decyzji, komu BIURO4YOU udostępnia Dane Osobowe oraz czy Państwa Dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”).

Administrator Danych Osobowych: BIURO4YOU Barbara Humla-Prabucka z siedzibą w Rumi (84-230) ul. Grunwaldzka 150A: NIP 9580394640; REGON 192608646

Cel i podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych:

PRZED ZAWARCIEM UMOWY:

  1. podjęcia działań na Państwa żądanie w szczególności do zawarcia umowy — art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

PO ZAWARCIU UMOWY:

  1. zawarcia i realizacji umowy — art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur — art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. dochodzenia roszczeń — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. realizacji uprawnień reklamacyjnych — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  5. marketingu bezpośredniego — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

PO ZAKOŃCZENIU LUB WYGAŚNIĘCIU UMOWY:

  1. dochodzenia należności — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  2. realizacji uprawnień reklamacyjnych — art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. marketingu bezpośredniego — art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. W przypadku niepodania danych niemożliwe jest np.: zbadanie kondycji finansowej, a w rezultacie zawarcie umowy, rozpatrzenie reklamacji.